Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
24°C

Kim jesteśmy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kontakt Adres
Tomasz Orłowski Dyrektor 598410091   Grottgera 13
Alina Szpanowska - Karaś Zastępca Dyrektora  598410091  Grottgera 13
Ludmiła Wiczkowska Zastępca Dyrektora  598410091  Grottgera 13
Bożena Stryszko Główny Księgowy 598410091   Grottgera 13

 

Przedmiotem działania Zarządu jest w szczególności:

1) w zakresie zarządzania drogami:

a) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych;
b) zaciąganie zobowiązań na przygotowanie i realizację zadań do kwot ustalonych w budżecie Miasta na dany rok;
c) opracowanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz opiniowanie i opracowanie projektów organizacji ruchu;
d) pełnienie funkcji inwestora oraz inżyniera kontraktu;
e) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych,urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
f) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
g) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
h) nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym;
i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
j) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych;
l) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii;
m) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i czynników związanych z tym ruchem;
n) pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta oraz kar pieniężnych za nieuiszczanie opłaty w strefie płatnego parkowania;
o) utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych;
p) zarządzanie oświetleniem drogowym;
r) opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
s) opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych na terenach przyległych do pasa drogowego dróg publicznych w zakresie należącym do kompetencji;

2) w zakresie zarządzania zielenią miejską:

a) bieżące utrzymanie terenów zielonych Miasta;
b) zlecanie oraz nadzór nad robotami porządkowymi i pielęgnacyjno–konserwacyjnymi;
c) zlecanie prac remontowo – modernizacyjnych na obiektach zieleni oraz nadzór nad tymi pracami;
d) uzgadnianie i opiniowanie inwestycji;

3) w zakresie zarządzania transportem zbiorowym:

a) planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami autobusowymi;
b) określanie szczegółowego zakresu zamówień usług przewozowych;
c) dostosowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych;
d) wybór przewoźników i zawieranie umów;
e) kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości;
f) rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowie;
g) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich;
h) podejmowanie działań dotyczących systemów informacji pasażerskiej;
i) podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla ruchu autobusowego;
j) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
k) udział w pracach nad projektami polityki transportowej Miasta i planami rozwoju transportu oraz udział w realizacji tej polityki;
l) analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykę taryfową;
m) organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów;
n) administrowanie i zarządzanie przystankami komunikacji zbiorowej;
o) uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na komunikację zbiorową;

4) w zakresie zarządzania cmentarzami:

a) prace związane z zakładaniem i rozszerzaniem cmentarzy komunalnych;
b) wyznaczanie nowych pól grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarzy;
c) ustalanie kwater i oznaczanie pól grzebalnych;
d) nadzór nad wykonywaniem ekshumacji;
e) realizacja zadań zleconych Miastu w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskim z zakresu organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
f) utrzymanie w należytym stanie budynków i budowli znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych;
g) utrzymanie w należytym stanie estetyczno – porządkowym cmentarzy wraz z pielęgnacją znajdującej się tam zieleni;
h) zlecanie oraz nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi oraz eksploatacyjnymi.

5) w zakresie administracji cmentarzami:

a) prowadzenie wieczystych ksiąg zmarłych;
b) przyjmowanie i parafowanie dokumentów stanowiących podstawę do pochowania zmarłych na cmentarzach;
c) wyrażanie zgody na pochowanie na cmentarzach komunalnych zwłok przywiezionych z zagranicy;
d) opiniowanie wniosków oraz wyrażanie zgody na:- wykonanie pochówku w grobie rodzinnym (murowanym, głębinowym);- wykonywanie ekshumacji;
e) prowadzenie ewidencji:
- grobów murowanych i rodzinnych;
- wykonanych ekshumacji;
- korespondencji dotyczącej informacji o osobach pochowanych na danym cmentarzu komunalnym;
f) wyznaczanie dni i godzin pochówków wg grafików;
g) przedkładanie Prezydentowi Miasta projektów zarządzeń w sprawie opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych celem zatwierdzenia;
h) nadzór nad działalnością podmiotów gospodarczych realizujących usługi na cmentarzach komunalnych na podstawie umów;
i) zabezpieczenie własnego mienia oraz zapewnienie dozoru nad cmentarzami;
j) pobieranie opłat wynikających z zarządzeń Prezydenta Miasta.

6) w zakresie zarządzania i administrowania lasami w Słupsku:

a) wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,
b) nadzór nad magazynowaniem i sprzedażą drewna pozyskiwanego z terenów zieleni miejskiej, cmentarzy i lasów komunalnych;
c) prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach komunalnych Miasta poprzez:
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych;
- realizację zadań gospodarczych wskazanych w uproszczonym planie urządzania lasów komunalnych i inwentaryzacji stanu lasu;
- zlecanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracami realizowanymi w lasach komunalnych;
- dokonywanie odbioru i cechowanie drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych oraz wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna;
- dbanie o utrzymanie przez lasy komunalne statusu lasów ochronnych oraz współpraca z instytucjami właściwymi w tym zakresie;
- opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz projektów budowlanych z punktu ochrony lasów komunalnych;
- prowadzenie działań zmierzających do szerokiego udostępniania mieszkańcom Miasta terenów lasów komunalnych do celów rekreacyjnych oraz dydaktycznych;
- prowadzenie remontów i konserwacji ścieżek zdrowia oraz związanych z nimi elementów małej architektury;

7) prowadzenie Izby Pamięci Słupszczan.

8) promowanie działalność Zarządu

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.